天气网提供全国国内城市天气预报,旅游景点天气预报,国际城市天气预报以及历史天气预报查询
当前所在位置 : 天气网 天气生活 教育 正文

长恨歌带拼音原文 长恨歌带拼音的原文

2020-05-22  来源:天气网  【字体:  

 hàn huánɡ zhònɡ sè sī qīnɡ ɡuó , yù yǔ duō nián qiú bù dé ;汉 皇 重 色 思 倾 国 , 御 宇 多 年 求 不 得 。yánɡ jiā yǒu nǚ chū zhǎnɡ chénɡ , yǎnɡ zài shēn ɡuī rén wèi shí ;杨 家 有 女 初 长 成 , 养 在 深 闺 人 未 识 。

长恨歌带拼音原文 长恨歌带拼音的原文

 《长恨歌》的主题

 《长恨歌》的主题是“长恨”,它揭示了故事的悲剧因素,也就是唐玄宗的迷色误国。诗人以优美的语言,用回环往复、缠绵悱恻的艺术形式,以及叙事和抒情结合的手法,叙述了唐玄宗、杨贵妃在安史之乱中的爱情悲剧。

长恨歌带拼音原文 长恨歌带拼音的原文

 《长恨歌》带拼音原文

 chánɡ hèn ɡē

 长 恨 歌

 bái jū yì

 白 居 易

 hàn huánɡ zhònɡ sè sī qīnɡ ɡuó , yù yǔ duō nián qiú bù dé 。

 汉 皇 重 色 思 倾 国 , 御 宇 多 年 求 不 得 。

 yánɡ jiā yǒu nǚ chū zhǎnɡ chénɡ , yǎnɡ zài shēn ɡuī rén wèi shí 。

 杨 家 有 女 初 长 成 , 养 在 深 闺 人 未 识 。

 tiān shēnɡ lì zhì nán zì qì , yì zhāo xuǎn zài jūn wánɡ cè 。

 天 生 丽 质 难 自 弃 , 一 朝 选 在 君 王 侧 。

 huí móu yí xiào bǎi mèi shēnɡ , liù ɡōnɡ fěn dài wú yán sè 。

 回 眸 一 笑 百 媚 生 , 六 宫 粉 黛 无 颜 色 。

 chūn hán cì yù huá qīnɡ chí , wēn quán shuǐ huá xǐ nínɡ zhī 。

 春 寒 赐 浴 华 清 池 , 温 泉 水 滑 洗 凝 脂 。

 shì ér fú qǐ jiāo wú lì , shǐ shì xīn chénɡ ēn zé shí 。

 侍 儿 扶 起 娇 无 力 , 始 是 新 承 恩 泽 时 。

 yún bìn huā yán jīn bù yáo , fú rónɡ zhànɡ nuǎn dù chūn xiāo 。

 云 鬓 花 颜 金 步 摇 , 芙 蓉 帐 暖 度 春 宵 。

 chūn xiāo kǔ duǎn rì ɡāo qǐ , cónɡ cǐ jūn wánɡ bù zǎo cháo 。

 春 宵 苦 短 日 高 起 , 从 此 君 王 不 早 朝 。

 chénɡ huān shì yàn wú xián xiá , chūn cónɡ chūn yóu yè zhuān yè 。

 承 欢 侍 宴 无 闲 暇 , 春 从 春 游 夜 专 夜 。

 hòu ɡōnɡ jiā lì sān qiān rén , sān qiān chǒnɡ ài zài yì shēn 。

 后 宫 佳 丽 三 千 人 , 三 千 宠 爱 在 一 身 。

 jīn wū zhuānɡ chénɡ jiāo shì yè , yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。

 金 屋 妆 成 娇 侍 夜 , 玉 楼 宴 罢 醉 和 春 。

 zǐ mèi dì xionɡ jiē liè tǔ , kě lián ɡuānɡ cǎi shēnɡ mén hù 。

 姊 妹 弟 兄 皆 列 土 , 可 怜 光 彩 生 门 户 。

 suí lìnɡ tiān xià fù mǔ xīn , bú chónɡ shēnɡ nán chónɡ shēnɡ nǚ 。

 遂 令 天 下 父 母 心 , 不 重 生 男 重 生 女 。

 lí ɡōnɡ ɡāo chù rù qīnɡ yún , xiān lè fēnɡ piāo chù chù wén 。

 骊 宫 高 处 入 青 云 , 仙 乐 风 飘 处 处 闻 。

 huǎn ɡē màn wǔ nínɡ sī zhú , jìn rì jūn wánɡ kàn bù zú 。

 缓 歌 谩 舞 凝 丝 竹 , 尽 日 君 王 看 不 足 。

 yú yánɡ pí ɡǔ dònɡ dì lái , jīnɡ pò ní chánɡ yǔ yī qǔ 。

 渔 阳 鼙 鼓 动 地 来 , 惊 破 霓 裳 羽 衣 曲 。

 jiǔ chónɡ chénɡ què yān chén shēnɡ , qiān shènɡ wàn qí xī nán xínɡ 。

 九 重 城 阙 烟 尘 生 , 千 乘 万 骑 西 南 行 。

 cuì huá yáo yáo xínɡ fù zhǐ , xī chū dōu mén bǎi yú lǐ 。

 翠 华 摇 摇 行 复 止 , 西 出 都 门 百 余 里 。

 liù jūn bù fā wú nài hé , wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ 。

 六 军 不 发 无 奈 何 , 宛 转 蛾 眉 马 前 死 。

 huā diàn wěi dì wú rén shōu , cuì qiào jīn què yù sāo tóu 。

 花 钿 委 地 无 人 收 , 翠 翘 金 雀 玉 搔 头 。

 jūn wánɡ yǎn miàn jiù bù dé , huí kàn xuè lèi xiānɡ hé liú 。

 君 王 掩 面 救 不 得 , 回 看 血 泪 相 和 流 。

 huánɡ āi sǎn màn fēnɡ xiāo suǒ , yún zhàn yínɡ yū dēnɡ jiàn ɡé 。

 黄 埃 散 漫 风 萧 索 , 云 栈 萦 纡 登 剑 阁 。

 é méi shān xià shǎo rén xínɡ , jīnɡ qí wú ɡuānɡ rì sè báo 。

 峨 嵋 山 下 少 人 行 , 旌 旗 无 光 日 色 薄 。

 shǔ jiānɡ shuǐ bì shǔ shān qīnɡ , shènɡ zhǔ zhāo zhāo mù mù qínɡ 。

 蜀 江 水 碧 蜀 山 青 , 圣 主 朝 朝 暮 暮 情 。

 xínɡ ɡōnɡ jiàn yuè shānɡ xīn sè , yè yǔ wén línɡ chánɡ duàn shēnɡ 。

 行 宫 见 月 伤 心 色 , 夜 雨 闻 铃 肠 断 声 。

 tiān xuán dì zhuǎn huí lónɡ yù , dào cǐ chóu chú bù nénɡ qù 。

 天 旋 地 转 回 龙 驭 , 到 此 踌 躇 不 能 去 。

 mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōnɡ , bú jiàn yù yán kōnɡ sǐ chù 。

 马 嵬 坡 下 泥 土 中 , 不 见 玉 颜 空 死 处 。

 jūn chén xiānɡ ɡù jìn zhān yī , dōnɡ wànɡ dōu mén xìn mǎ ɡuī 。

 君 臣 相 顾 尽 沾 衣 , 东 望 都 门 信 马 归 。

 ɡuī lái chí yuàn jiē yī jiù , tài yè fú rónɡ wèi yānɡ liǔ 。

 归 来 池 苑 皆 依 旧 , 太 液 芙 蓉 未 央 柳 。

 fú rónɡ rú miàn liǔ rú méi , duì cǐ rú hé bù lèi chuí 。

 芙 蓉 如 面 柳 如 眉 , 对 此 如 何 不 泪 垂 。

 chūn fēnɡ táo lǐ huā kāi rì , qiū yǔ wú tónɡ yè luò shí 。

 春 风 桃 李 花 开 日 , 秋 雨 梧 桐 叶 落 时 。

 xī ɡōnɡ nán nèi duō qiū cǎo , luò yè mǎn jiē hónɡ bù sǎo 。

 西 宫 南 内 多 秋 草 , 落 叶 满 阶 红 不 扫 。

 lí yuán dì zǐ bái fà xīn , jiāo fánɡ ā jiān qīnɡ é lǎo 。

 梨 园 弟 子 白 发 新 , 椒 房 阿 监 青 娥 老 。

 xī diàn yínɡ fēi sī qiǎo rán , ɡū dēnɡ tiāo jìn wèi chénɡ mián 。

 夕 殿 萤 飞 思 悄 然 , 孤 灯 挑 尽 未 成 眠 。

 chí chí zhōnɡ ɡǔ chū chánɡ yè , ɡénɡ ɡěnɡ xīnɡ hé yù shǔ tiān 。

 迟 迟 钟 鼓 初 长 夜 , 耿 耿 星 河 欲 曙 天 。

 yuān yānɡ wǎ lěnɡ shuānɡ huá zhònɡ , fěi cuì qīn hán shuí yǔ ɡònɡ 。

 鸳 鸯 瓦 冷 霜 华 重 , 翡 翠 衾 寒 谁 与 共 。

 yōu yōu shēnɡ sǐ bié jīnɡ nián , hún pò bù cén lái rù mènɡ 。

 悠 悠 生 死 别 经 年 , 魂 魄 不 曾 来 入 梦 。

 lín qiónɡ dào shi hónɡ dōu kè , nénɡ yǐ jīnɡ chénɡ zhì hún pò 。

 临 邛 道 士 鸿 都 客 , 能 以 精 诚 致 魂 魄 。

 wéi ɡǎn jūn wánɡ nián zhuǎn sī , suí jiāo fānɡ shì yīn qín mì 。

 为 感 君 王 辗 转 思 , 遂 教 方 士 殷 勤 觅 。

 pái kōnɡ yù qì bēn rú diàn , shēnɡ tiān rù dì qiú zhī biàn 。

 排 空 驭 气 奔 如 电 , 升 天 入 地 求 之 遍 。

 shànɡ qiónɡ bì luò xià huánɡ quán , liǎnɡ chù mánɡ mánɡ jiē bú jiàn 。

 上 穷 碧 落 下 黄 泉 , 两 处 茫 茫 皆 不 见 。

 hū wén hǎi shànɡ yǒu xiān shān , shān zài xū wú piāo miǎo jiān 。

 忽 闻 海 上 有 仙 山 , 山 在 虚 无 缥 渺 间 。

 lóu ɡé línɡ lónɡ wǔ yún qǐ , qí zhōnɡ chuò yuē duō xiān zǐ 。

 楼 阁 玲 珑 五 云 起 , 其 中 绰 约 多 仙 子 。

 zhōnɡ yǒu yì rén zì tài zhēn , xuě fū huā mào cēn cī shì 。

 中 有 一 人 字 太 真 , 雪 肤 花 貌 参 差 是 。

 jīn què xī xiānɡ kòu yù jiōnɡ , zhuǎn jiāo xiǎo yù bào shuānɡ chénɡ 。

 金 阙 西 厢 叩 玉 扃 , 转 教 小 玉 报 双 成 。

 wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ , jiǔ huá zhànɡ lǐ mènɡ hún jīnɡ 。

 闻 道 汉 家 天 子 使 , 九 华 帐 里 梦 魂 惊 。

 lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái , zhū bó yín pínɡ yǐ lǐ kāi 。

 揽 衣 推 枕 起 徘 徊 , 珠 箔 银 屏 迤 逦 开 。

 yún bìn bàn piān xīn shuì jiào , huā ɡuàn bù zhěnɡ xià tánɡ lái 。

 云 鬓 半 偏 新 睡 觉 , 花 冠 不 整 下 堂 来 。

 fēnɡ chuī xiān mèi piāo piāo jǔ , yóu sì ní chánɡ yǔ yī wǔ 。

 风 吹 仙 袂 飘 飘 举 , 犹 似 霓 裳 羽 衣 舞 。

 yù rónɡ jì mò lèi lán ɡān , lí huā yì zhī chūn dài yǔ 。

 玉 容 寂 寞 泪 阑 干 , 梨 花 一 枝 春 带 雨 。

 hán qínɡ nínɡ dì xiè jūn wánɡ , yì bié yīn rónɡ liǎnɡ miǎo mánɡ 。

 含 情 凝 睇 谢 君 王 , 一 别 音 容 两 渺 茫 。

 zhāo yánɡ diàn lǐ ēn ài jué , pénɡ lái ɡōnɡ zhōnɡ rì yuè chánɡ 。

 昭 阳 殿 里 恩 爱 绝 , 蓬 莱 宫 中 日 月 长 。

 huí tóu xià wànɡ rén huán chù , bú jiàn chánɡ ān jiàn chén wù 。

 回 头 下 望 人 寰 处 , 不 见 长 安 见 尘 雾 。

 wéi jiānɡ jiù wù biǎo shēn qínɡ , diàn hé jīn chāi jì jiānɡ qù 。

 惟 将 旧 物 表 深 情 , 钿 合 金 钗 寄 将 去 。

 chāi liú yì ɡǔ hé yí shàn , chāi bò huánɡ jīn hé fēn diàn 。

 钗 留 一 股 合 一 扇 , 钗 擘 黄 金 合 分 钿 。

 dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān , tiān shànɡ rén jiān huì xiānɡ jiàn 。

 但 教 心 似 金 钿 坚 , 天 上 人 间 会 相 见 。

 lín bié yīn qín zhònɡ jì cí , cí zhōnɡ yǒu shì liǎnɡ xīn zhī 。

 临 别 殷 勤 重 寄 词 , 词 中 有 誓 两 心 知 。

 qí yuè qí rì chánɡ shēnɡ diàn , yè bàn wú rén sī yǔ shí 。

 七 月 七 日 长 生 殿 , 夜 半 无 人 私 语 时 。

 zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。

 在 天 愿 作 比 翼 鸟 , 在 地 愿 为 连 理 枝 。

 tiān chánɡ dì jiǔ yǒu shí jìn , cǐ hèn mián mián wú jué qī 。

 天 长 地 久 有 时 尽 , 此 恨 绵 绵 无 绝 期 。

阅读全文

热点推荐

HOT