天气网提全国国内城市天气预报,旅游景点天气预报,国际城市天气预报以及历史天气预报查询
当前所在位置 : 天气网 天气生活 教育 正文

兰亭集序拼音版全文 兰亭集序拼音版的全文

2020-06-05  来源:  【字体:  

 《兰亭集序》拼音版:yǒng hé jiǔ nián , suì zài guǐ chǒu , mù chūn zhī chū , huì yú kuàì jī shān yīn zhī lán tíng , xiū xì shì yě 。永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

兰亭集序拼音版全文 兰亭集序拼音版的全文

 qún xián bì zhì , shào zhǎng xián jí 。 cǐ dì yǒu chóng shān jùn lǐng , mào lín xiū zhú , yòu yǒu qīng liú jī tuān , yìng dài zuǒ yòu , yǐn yǐ wéi liú shāng qū shuǐ , liè zuò qí cì 。

 群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

 suī wú sī zhú guǎn xián zhī shèng , yī shāng yī yǒng , yì zú yǐ chàng xù yōu qíng 。

 虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

 shì rì yě , tiān lǎng qì qīng , huì fēng hé chàng 。 yǎng guān yǔ zhòu zhī dà , fǔ chá pǐn lèi zhī shèng , suǒ yǐ yóu mù chěng huái , zú yǐ jí shì tīng zhī yú , xìn kě lè yě 。

兰亭集序拼音版全文 兰亭集序拼音版的全文

 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

 fū rén zhī xiāng yǔ , fǔ yǎng yī shì 。 huò qǔ zhū huái bào , wù yán yī shì zhī nèi ; huò yīn jì suǒ tuō , fàng làng xíng hái zhī wài 。

 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

 suī qù shè wàn shū , jìng zào bù tóng , dāng qí xīn yú suǒ yù , zàn dé yú jǐ , kuài rán zì zú , bù zhī lǎo zhī jiāng zhì ; jí qí suǒ zhī jì juàn , qíng suí shì qiān , gǎn kǎi xì zhī yǐ 。

 虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

 xiàng zhī suǒ xīn , fǔ yǎng zhī jiān , yǐ wéi chén jì , yóu bù néng bù yǐ zhī xīng huái , kuàng xiū duǎn suí huà , zhōng qī yú jìn !

 向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!

 gǔ rén yún :“ sǐ shēng yì dà yǐ 。” qǐ bù tòng zāi !

 古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

 měi lǎn xī rén xīng gǎn zhī yóu , ruò hé yī qì , wèi cháng bù lín wén jiē dào , bù néng yù zhī yú huái 。

 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

 gù zhī yī sǐ shēng wéi xū dàn , qí péng shāng wéi wàng zuò 。

 固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

 hòu zhī shì jīn , yì yóu jīn zhī shì xī , bēi fū(fú) !

 后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

 gù liè xù shí rén , lù qí suǒ shù , suī shì shū shì yì , suǒ yǐ xīng huái , qí zhì yī yě 。

 故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

 hòu zhī lǎn zhě , yì jiāng yǒu gǎn yú sī wén 。

 后之览者,亦将有感于斯文。

阅读全文